Klíčový rozdíl - absolutní chyba vs. relativní chyba

Absolutní chyba a relativní chyba jsou dva způsoby indikace chyb v experimentálních měřeních, i když existuje rozdíl mezi absolutní chybou a relativní chybou na základě jejich výpočtu. Většina měření ve vědeckých experimentech sestává z chyb způsobených instrumentálními a lidskými chybami. V některých případech je pro konkrétní měřicí přístroj předem definovaná konstantní hodnota pro absolutní chybu (nejmenší odečet. Např .: - pravítko = +/- 1 mm.) Je to rozdíl mezi skutečnou hodnotou a experimentální hodnotou. Relativní chyba se však liší v závislosti na experimentální hodnotě a absolutní chybě. Stanoví se poměrem absolutní chyby a experimentální hodnoty. Tudíž klíčový rozdíl mezi absolutní chybou a relativní chybou je, že absolutní chyba je velikost rozdílu mezi přesnou hodnotou a aproximací, zatímco relativní chyba se vypočítá vydělením absolutní chyby velikostí přesné hodnoty.

Co je absolutní chyba?

Absolutní chyba je známkou nejistoty měření. Jinými slovy, měří, do jaké míry se může skutečná hodnota lišit od experimentální hodnoty. Absolutní chyba je vyjádřena ve stejných jednotkách jako měření.

Rozdíl mezi absolutní chybou a relativní chybou

Co je relativní chyba?

Relativní chyba závisí na dvou proměnných; absolutní chyba a experimentální hodnota měření. Proto by tyto dva parametry měly být známy pro výpočet relativní chyby. Relativní chyba se vypočítá jako poměr absolutní chyby a experimentální hodnoty. Je vyjádřen jako procento nebo zlomek; takže nemá žádné jednotky.

Jaký je rozdíl mezi absolutní chybou a relativní chybou?

Definice absolutní chyby a relativní chyby

Absolutní chyba:

Absolutní chyba je hodnota Δx (+ nebo - hodnota), kde x je proměnná; je to fyzická chyba v měření. Je známá také jako skutečná chyba v měření.

Jinými slovy, jedná se o rozdíl mezi skutečnou hodnotou a experimentální hodnotou.

Relativní chyba:

Relativní chyba je poměr absolutní chyby (Δx) k měřené hodnotě (x). Vyjadřuje se buď jako procento (procentuální chyba) nebo jako zlomek (frakční nejistota).

 Absolutní chyba vs relativní chyba - výpočet relativní chyby

Jednotky a výpočet absolutní chyby a relativní chyby

Jednotky

Absolutní chyba:

Má stejné jednotky jako naměřená hodnota. Pokud například změříte délku knihy v centimetrech (cm), absolutní chyba má také stejné jednotky.

Relativní chyba:

Relativní chyba může být vyjádřena jako zlomek nebo jako procento. Oba však nemají v hodnotě jednotku.

Výpočet chyby

Absolutní chyba:

Absolutní chyba = [skutečná hodnota - měřená hodnota] = [508–500] stop = 8 stop

Relativní chyba:

Absolutní chyba vs relativní chyba - výpočet relativní chyby-procento1

Jako zlomek:

Absolutní chyba vs relativní chyba - procentuální výpočet chyby

Příklad 2:

Absolutní chyba:

Absolutní chyba = +/- 1 mm = +/- 0,001 m (nejmenší hodnota, kterou lze odečíst pomocí pravítka)

Relativní chyba:

Relativní chyba = absolutní chyba ÷ experimentální hodnota = 0,001 m ÷ 3,215 m * 100 = 0,0003%