Absorpční kalkulace vs variabilní kalkulace
 

Znalosti o rozdílu mezi absorpční a variabilní cenou jsou nutností pro kalkulaci produktu. Úspěch výrobního podniku ve skutečnosti závisí hlavně na způsobu, jakým jsou výrobky náklady. Ve výrobním prostředí se vyskytují různé typy nákladů. Zejména lze náklady identifikovat jako variabilní a fixní náklady. Kalkulace absorpce a variabilní kalkulace jsou dva různé přístupy kalkulace používané výrobními organizacemi. K tomuto rozdílu dochází, když absorpční kalkulace považuje všechny variabilní a fixní výrobní náklady za cenu produktu, zatímco variabilní kalkulace zachází pouze s náklady, které se liší s výstupem, jako s cenou produktu. Organizace nemůže praktikovat oba přístupy současně, zatímco obě metody, absorpční a variabilní kalkulace, nesou své vlastní výhody a nevýhody.

Co je absorpční cena?

Absorpční kalkulace, která se také nazývá úplná kalkulace nebo tradiční kalkulace, zachycuje fixní i variabilní výrobní náklady do jednotkových nákladů konkrétního produktu. Proto náklady na produkt pod absorpční cenou sestávají z přímého materiálu, přímé práce, proměnné výrobní režie a části pevné výrobní režie absorbované pomocí vhodné základny.

Protože absorpční kalkulace zohledňuje všechny potenciální náklady při výpočtu jednotkových nákladů, někteří lidé se domnívají, že je to nejúčinnější metoda výpočtu jednotkových nákladů. Tento přístup je jednoduchý. Kromě toho v rámci této metody inventarizace nese určitou částku fixních nákladů, takže vykázáním vysoce cenného závěrečného inventáře se zlepší i zisky za dané období. To však lze použít jako účetní trik, který ukazuje vyšší zisky za určité období přesunutím fixních výrobních režijních nákladů z výkazu zisku a ztráty do rozvahy jako konečných zásob.

Co je variabilní kalkulace?

Variabilní kalkulace, která se také nazývá přímé kalkulace nebo mezní kalkulace, považuje za přímé náklady jako náklady na produkt. Náklady na produkt tedy sestávají z přímého materiálu, přímé práce a proměnné výrobní režie. Fixní výrobní režie se považuje za pravidelné náklady podobné správním a prodejním nákladům a účtuje se proti pravidelným příjmům.

Variabilní kalkulace vytváří jasný obraz o tom, jak se náklady na produkt mění přírůstkovým způsobem se změnou úrovně výstupu výrobce. Protože však tato metoda nezohledňuje celkové výrobní náklady při stanovování nákladů na své výrobky, podhodnocuje celkové náklady výrobce.

Podobnost mezi kalkulací absorpce a variabilním kalkulací je taková, že účel obou přístupů je stejný; ocenit cenu produktu.

Jaký je rozdíl mezi kalkulací absorpce a variabilním kalkulací?

• Absorpční kalkulace účtuje veškeré výrobní náklady do nákladů na produkt. Variabilní kalkulace účtuje pouze přímé náklady (materiál, práce a variabilní režijní náklady) do nákladů na produkt.

• Náklady na produkt v absorpční kalkulaci jsou vyšší než náklady vypočtené při variabilní kalkulaci. U variabilních nákladů jsou náklady na produkt nižší než náklady vypočtené podle absorpčních nákladů.

• Hodnota konečných zásob (ve výkazu zisku a ztráty a rozvaze) je při metodě absorpční kalkulace vyšší. U variabilních nákladů je hodnota konečných zásob ve srovnání s absorpčními náklady nižší.

• V absorpční kalkulaci se pevná výrobní režie považuje za jednotkovou cenu a účtuje se proti prodejní ceně. V variabilních nákladech se stálé výrobní režie považují za periodické náklady a účtují se z pravidelných hrubých zisků.

Souhrn:

Absorpční kalkulace vs variabilní kalkulace

Kalkulace absorpce a variabilní kalkulace jsou dva hlavní přístupy používané výrobními organizacemi k dosažení nákladů na jednotku pro různé účely rozhodování. Náklady na absorpci se domnívají, že všechny výrobní náklady by měly být zahrnuty do jednotkových nákladů na produkt; tedy kromě přímých nákladů přidává část fixních výrobních nákladů k výpočtu nákladů na produkt. Naproti tomu variabilní náklady považují za náklady na produkt pouze přímé (variabilní) náklady. Dva přístupy proto poskytují dva údaje o nákladech na výrobky. Po pochopení jejich vlastních výhod a nevýhod mohou být obě metody použity jako efektivní cenové přístupy výrobců.